Urban form och mänskligt beteende

Forskningsarbetet kring Urban form och mänskligt beteende syftar i första hand till att förstå hur den urbana form och de dynamiska processer som utgör våra städer och rum formar urban erfarenhet.

Utmaningen i vårt arbete är att utveckla metoder och teoretiska ramverk för att föra samman analys av urban struktur från ett normativt och utforskande perspektiv med en i stora drag kvalitativ utredning av individuella och samhälleliga perceptioner, erfarenheter och berättelser. Förhållanden mellan särdrag hos den fysiska miljön och människorna som utnyttjar den, mellan kontexten och mänskliga reaktioner kommer att undersökas. Forskningen kommer att utveckla en kunskapsbas för stadsarkitektoniska beslut och en unik samling urbana koder och mönster för att förstå staden.

Centrum för framtida stadsrum kommer också att utforska hur form och innebörd, fysiskt, socialt och virtuellt upplevs och beskrivs av invånarna och vilka konsekvenser dessa intryck och resulterande invånarageranden har på staden och dess offentliga sfär, inom den bredare tolkningen av utredningen kring ”människo-orienterad stad”. Plats är tätt förknippat med urban form så de urbana platserna som skapas är direkt förknippade med det sociala livet. Utredningarna kommer att fingranska det intrikata förhållandet mellan urban form och mänskligt beteende - fysisk design måste inte skapa gemenskapskänsla (”miljö determinism”), snarare kan det öka sannolikheten för den så kallade ”miljö probabilismen”. Fysisk planering är därför snarare ett medium än en variabel med sin egen effekt.

Fokus och forskning kommer att vara inriktat på betydelsen av markplaneringsverktyg, ramverk, modeller och tekniker med hjälp av vilka förändringar i stadsform och landskap bättre kan förstås, visualiseras och arbetas med. Till sist men inte minst kommer studier inom Urban form och mänskligt beteende att omfatta historia och kulturmiljövård av städer.

Tidigare studier inom olika fält vilka är besläktade med urbanism, som sociologi, geografi, arkitektur, miljöpsykologi, ekonomi osv. har undersökt människors sociala beteende och förhållande med det offentliga rummet. Tyvärr blev resultaten från varje enskilt fält just resultat från olika fält. Det gjordes aldrig något riktigt försök att samla de utförliga data som genererats inom varje disciplin för att sprida ljus över vilka och vad för slags urbana miljöer som var mer gynnsamma för människoliv.

Till sidans topp